• Yakuplu Mh. Birlik Cd. Güven İşhanı No:2 D. :3
    Beylikdüzü - İstanbul / TÜRKİYE
  • 0 (212) 503-8346
  • info@hrnfabric.com.tr

Kamera Aydınlatma Metni

Kamera Aydınlatma Metni

HRN KUMAŞ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA

GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

HRN Kumaş San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. (“HRN Kumaş”) tarafından yerleşkelerimizin genel iç ve dış alanlarında, bina giriş ve çıkışlarında ve gerekli görülen tüm lokasyonlarda bulunan kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla ziyaretçilerimizin ve HRN Kumaş personellerinin kamera görüntüleri güvenlikleri açısından amaca uygun olarak kayıt altına alınmakta, kişisel verileri koruma kapsamında getirilen teknik tedbirler ile sürekli denetlenmekte ve korunmaktadır.

İşbu aydınlatma metni çerçevesinde kişisel verilerinizin korunması konusunda daha detaylı bilgi almak için “www.hrnfabric.com.tr” linkinde yer alan “HRN Kumaş Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması, İmhası Politikasını” incelemenizi rica ederiz.

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan hükümler ile beraber 12.maddede yer alan “Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.” hükmü ile kamera kayıtları yapılmaktadır. Bu kapsamda gerek Kişisel Verileri Koruma Kanunu gerekse de güvenlik tedbirlerini sağlamak için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili diğer tüm sair mevzuatlar uyarınca kamera kaydı sağlanmaktadır.

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarım ve Paylaşımı

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz ancak mevzuatta yer alan şartların varlığı halinde sınırlı olarak, amaçlara uygun olarak diğer bir deyişle siz müşterilerimizin hizmet faaliyetlerinden yararlanması ve şirketimizin hizmet faaliyetlerini yürütebilmesi adına gerekli olduğu takdirde paylaşım içerisinde alınmaktadır. Ulusal ve uluslararası kanun yükümlülüklerinden doğan şirket yetkileri kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile beraber sadece amaca uygun ve ölçülü şekilde veri paylaşımları gerçekleştirilmektedir.

  1. Kişisel Verilerinizin Korunması İçin Tarafımızca Alınan Tedbirler

CCTV diğer bir deyişle kamera kayıtlarınız ilgili mevzuat hükümlerinin ön gördüğü şekilde güncellik ilkesine uygun olarak şirketimizce kayıt altına alınmakta, idari ve teknik olarak koruma altına alınmakta ve sistematik olarak tarafımızca denetim altında tutulmaktadır. Öncelikle 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11.ve 12. maddeleri uyarınca ve bununla beraber tüm sair mevzuat kapsamında teknik araçlar vasıtasıyla kamera kayıtlarınız kayıt altında tutulmakta olup gerekli tüm tedbirler alınarak veri kayıt sistemine işlenmektedir.

 

    4. Kişisel Verilere İlişkin Haklar

Kişisel veri sahibi olan veri ilgililerinin, KVKK’nın 11. maddesi gereğince, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğinin sorgulama, işlenmişse bu konuda bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını öğrenme, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararınızı giderilmesini isteme ve KVKK’nın 7. Maddesi gereğince, kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. Bu doğrultuda veri ilgililerinin HRN Kumaş tarafından işlenen Kişisel Veri İşleme Envanterini incelemeyi talep etme hakkı bulunmaktadır.

Veri ilgililerinin belirtilen bu hakları kullanmak için, bu yöndeki talebini KVKK’nın 13. maddesi doğrultusunda, HRN Kumaş’a aşağıda belirtilen şekillerde, kimliğini tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri de eklemek sureti ile yazılı olarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular, HRN Kumaş tarafından değerlendirilecek ve otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adresler

Başvuru sahibi HRN Kumaş’a bizzat gelerek kimliğini tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeler ile yazılı olarak başvuruda bulunabilir.

Yakuplu Mah. Birlik Cad. No:2/2, Beylikdüzü/İstanbul

Başvuru sahibi HRN Kumaş’a noter marifeti ile veya iadeli taahhütlü olarak şahsen veya kendisini temsile yetkili bir vekil ile başvuruda bulunabilir.

Yakuplu Mah. Birlik Cad. No:2/2, Beylikdüzü/İstanbul

Başvuru sahibi güvenli elektronik imza ile kayıtlı elektronik posta marifeti ile başvuruda bulunabilir.

hrnkumas@hs03.kep.tr

 

 5.  Başvuru Hakkının İstisnaları

KVKK’nın 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin, kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi; kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi; kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi; kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi durumlarında haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

KVKK’nın 28/2 maddesi gereğince kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması; kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi; Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması; kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması durumlarında zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

WhatsApp